Шести разред

Школска 2017/2018. година


ШЕСТИ РАЗРЕД

 

Садржај

Месец

Број часа

КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ

Иницијални тест

септембар

8. час

Контролни задатак (граматика)

октобар

24. час

Контролни задатак (књижевност)

децембар

57. час

Контролни задатак (граматика)

децембар

62. час

Контролни задатак (књижевност)

март

96. час

Контролни задатак (граматика)

април

112. час

Контролни задатак (граматика)

мај

132. час

Контролни задатак(књижевност)

мај

136. час

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Први школски писмени задатак

октобар

21. час

Други школски писмени задатак

децембар

53. час

Трећи школски писмени задатак

март

100. час

Четврти школски писмени задатак

мај

122. час


4. 9. 2017.