Подела речи у лексикологији

ПУНОЗНАЧНЕ РЕЧИ – означавају бића, предмете, радње, стања и особине. У њих спадају именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи и прилози: птица, ја, плав, шест, орати, неочекивано…

НЕПУНОЗНАЧНЕ РЕЧИ (помоћне речи): предлози, везници, везници, узвици и речце.


МОТИВИСАНЕ РЕЧИ (изведенице или сложенице састављене од основа других речи): писац, Београд, врисак.

НЕМОТИВИСАНЕ РЕЧИ (просте речи) – речи које немају друге речи у себи и немају везу са оним што означавају. Њих је више од мотивисаних: вода, флаша, усне, земља…