Лексика српског језика


ПОДЕЛА РЕЧИ ПРЕМА ПРАВИЛНОСТИ

 • Књижевне речи
 • Некњижевне речи

ПОДЕЛА РЕЧИ ПРЕМА УПОТРЕБИ

КЊИЖЕВНЕ РЕЧИ

 • Речи у општој употреби
 • Термини
 • Историзми
 • Архаизми
 • Неологизми

НЕКЊИЖЕВНЕ РЕЧИ

 • Дијалектизми
 • Регионализми
 • Арго или сленг
 • Туђице
 • Вулгаризми

ПОДЕЛА РЕЧИ ПРЕМА ПОРЕКЛУ

 • Српске народне речи
 • Црквенословенске речи
 • Позајмљенице

ПОЗАЈМЉЕНИЦЕ

 • Англицизми
 • Бохемизми
 • Галицизми
 • Германизми
 • Грцизми
 • Италијанизми
 • Латинизми
 • Романизми
 • Русизми
 • Турцизми
 • Хунгаризми

РЕЧИ КОЈЕ КВАРЕ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

 • Варваризми
 • Провинцијализми
 • Плеоназам
 • Таутологија
 • Амфиболија
 • Клишеи