Именичке заменице

Заменице упућују на бића, ствари и особине.

Могу бити:

 • ИМЕНИЧКЕ (мењају именице)
 • ПРИДЕВСКЕ (мењају придеве)

ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ

Карактеристике именичких заменица:

-       самосталне, као и именице

-       функција (служба) субјекта или објекта у реченици

ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ могу бити ЛИЧНЕ и НЕЛИЧНЕ.


ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ

zamenice 1


НЕЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ

-       Не разликују лица

-       По један облик за сва три рода и оба броја

-       Упућују на бића и предмете

zamenice 2


ДЕКЛИНАЦИЈА ЛИЧНИХ ЗАМЕНИЦА

zamenice 3

У генитиву, дативу и акузативу, и у једнини и у множини, постоје два облика личних заменица:

-       ДУЖИ (наглашени) (акцентовани) облици

-       КРАЋИ (ненаглашени) (енклитички) облици


ЛИЧНА ЗАМЕНИЦА ЗА СВАКО ЛИЦЕ

(повратна лична заменица)

СЕБЕ, СЕ

Ја сам СЕ умила. / Ти си СЕ умио. / Он СЕ умио. / Ми смо СЕ умили. / Ви сте СЕ умили. / Они су СЕ умили.

-       нема НОМИНАТИВ и ВОКАТИВ

-       не разликује родове

-       важи за свако лице

-       упућује на појам означен субјектом

-      само у акузативу има краћи, ненаглашени, енклитички облик СЕБЕ, СЕ

/,   СЕБЕ,   СЕБИ,   СЕБЕ (СЕ),   / ,  СОБОМ,   СЕБИ


НАПОМЕНА!!!

 • ЧЕШЉАТИ СЕ, ЧЕШЉАТИ СЕБЕ – повратна заменица – прави повратни глагол
 • РАДОВАТИ СЕ, РАДОВАТИ СЕБЕ – повратна речца – неправи повратни глагол
 • ЉУБИТИ СЕ, ЉУБИТИ СЕБЕ – повратна речца – узајамноповратни глагол

ПРАВОПИС – напомена:

Одричне заменице (НИКО, НИШТА) са предлозима (за, око, о, по, у…) пишу се и изговарају као две речи са предлогом између:

 • НИ   ЗА КОГА
 • НИ   ОКО ЧЕГА
 • НИ   ЗА ШТА
 • НИ   ПРЕД КИМ
 • НИ  СА ЧИМ
 • НИ  О ЧЕМУ
 • НИ  У ЧЕМУ
 • НИ  ЗБОГ ЧЕГА

Неправилно је написати:

 • Није тражила књигу од никога.

САМО – Није тражила књигу НИ ОД КОГА.

 • Не гледај у никога.

САМО – Не гледај НИ У КОГА.

 • Не причај ружно о никоме.

САМО – Не причај ружно НИ О КОМЕ.

 • Она не вреди за ништа.

САМО – Она не вреди НИ ЗА ШТА.