Глаголски род

ГЛАГОЛСКИ РОД = глаголи према предмету радње

Обрати пажњу на глаголе у следећим реченицама:

Хеликоптер ЛЕТИ. – глагол ЛЕТЕТИ

Хеликоптер ПРЕЛЕЋЕ шуму. – глагол ПРЕЛЕТЕТИ

Глаголу ЛЕТЕТИ не прелази радња на прави објекат (не постоји) за разлику од глагола ПРЕЛЕТЕТИ који обавезно има и прави објекат (прелетети НЕШТО).

Особина глагола којом се казује да ли радња прелази на прави објекат или не зове се ГЛАГОЛСКИ РОД.

Подсетимо се: ПРАВИ ОБЈЕКАТ се налази у акузативу без предлога и у деоном генитиву:

- Видим друга. – акузатив без предлога

- Дај ми воде. – деони генитив (Можемо га заменити акузативом без предлога – Дај ми воду Smile)

Глаголе према глаголском роду делимо на:

glagoli 4

Повратни глаголи се такође деле:

glagoli 5

НАПОМЕНА:

РАЗЛИКУЈ ПОВРАТНУ ЗАМЕНИЦУ СЕ ОД ПОВРАТНЕ РЕЧЦЕ СЕ

- ПОВРАТНА ЗАМЕНИЦА СЕ (СЕБЕ) – само уз праве повратне глаголе (лице врши радњу на себи)

- ПОВРАТНА РЕЧЦА СЕ – уз неправе повратне и узајамно-повратне глаголе

♥    ♥    ♥    ♥    ♥

ЗАДАЦИ Smile

1. Разврстај следеће глаголе на прелазне и непрелазне: НОСИТИ, ПРАВИТИ, ЛЕЖАТИ, ЗАКАСНИТИ, САЊАТИ, ОКРЕНУТИ, РАЗУМЕТИ, ВЕРОВАТИ, ЛИЧИТИ, МАХАТИ, ПАМТИТИ, ЧЕЗНУТИ, УЗЕТИ, ДОЋИ.

2. Разврстај следеће повратне глаголе на праве, неправе и узајамно-повратне: СПРЕМИТИ СЕ, ГРУДВАТИ СЕ, САВИТИ СЕ, ИГРАТИ СЕ, ДОПИСИВАТИ СЕ, ЉУТИТИ СЕ, РАЗОЧАРАТИ СЕ, ДОТЕРИВАТИ СЕ.

♥    ♥    ♥    ♥    ♥