Исправак Трећег школског писменог задатка

Мало правописа и стилистике и разрешења језичких недоумица Laughing

РАСТАВЉАЊЕ РЕЧИ НА КРАЈУ РЕДА

гас-ио

га-сио

објасн-ио

об-ја-снио

пријат-ељ

при-ја-тељ

уп-ућене

у-пу-ће-не

тужн-ији

туж-ни-ји

тол-ико

то-ли-ко

ПИСАЊЕ ГЛАГОЛА

ја би, волео би, ми, би...

ја бих, ти би, он би; ми бисмо, ви бисте, они би

сусретати

сретати

упозно, дошо, наишо

упознао, дошао, наишао

ОДРИЧНА РЕЧЦА НЕ

неда (Неда)

не да

немислећи

не мислећи

неможе

не може

нетреба

не треба

неодустајте

не одустајте

незна

не зна

ГЛАГОЛ ТРЕБАТИ

Он би требао. Требамо...

требало је;  треба да; требало би...

СЛОВО Ј

приатељство

пријатељство

приатељ

пријатељ

одлучијо, проверијо

одлучио, проверио

приатно

пријатно

ПРАВИЛНО ПИСАЊЕ РЕЧИ

запријатељем

за пријатељем

детинство

детињство

конам

ко нам

сгодинама

с годинама

хоћели

хоће ли

тоје

то је

нај тужније

најтужније

јел

је ли није исто што и јер, а још мање што и: јели

него већ

или НЕГО или ВЕЋ

вишљи, височији

виши

,али,

, али

спуно

с пуно

дали;  дал

дали није исто што и да ли

изаћи напоље

изаћи

вратити се натраг

вратити се

 Повратне информације сте добили тако да је овај подсетник саствим довољан за уопштени преглед Wink