Расправа

За расправу је битно:Rasprava 1

 • знање и размишљање,Rasprava 1
 • просуђивање,
 • откривање узрочно-последичних веза.

Расправа је уско везана за:Rasprava 1

 • анализирање
 • закључивање
 • систематизовано изношење чињеница
 • доказивање постављене тезе
 • оповргавање тврдњи које су супротне

Увек се пише на исти начин:

1. постављање основне тезе или тврдње и њено објашњење

2. логично доказивање тезе или тврдње помоћу изабраних података

 • рашчлањивање података
 • упоређивање различитих података

3. доказивање тезе или тврдње

Врсте расправа

Писана расправа има претежно научни карактер. Издају се као посебне књиге или се објављују у стручним часописима. Може прерасти у полемику или препирку.

Усмена расправа или дискусија се односи на динамично спорење више учесника о неком предмету или појави. Позната је и под називом „округли сто”.

Rasprava 2

Да утврдимо Laughing

РАСПРАВА је врста писаног састава којим се расветљава неки проблем или догађај како би се дошло до истине. При томе се користе аргументи (докази), који се системски и логично представљају у саставу.

Као и сви састави, и расправе имају своје композиционе целине, а оне су теби увелико познате:

 • УВОД – теза, тврдња, став; објашњење шта је предмет расправе
 • РАЗРАДА – аргументи и противаргументи за дату тезу; чињенице о којима се расуђује; различити ставови из стручне литературе о проблему о коме је реч, као и ставови аутора о истом проблему како би се потврдила једна, а оповргла нека друга претпоставка
 • ЗАКЉУЧАК – теза се потврђује или одбацује; аутор износи свој закључни став који може бити потпуно нов, али може и потврдити неку од познатих претпоставки

А сада – домаћи Laughing Laughing Laughing

Rasprava 3