Лирски паралелизми

Песници често понављају сличне или исте речи. На тај начин, на првом месту, истичу своја осећања.

Та понављања су честа:

  • на почетку стихова (анафора)
  • на крају стихова (епифора)
  • и на почетку и на крају стихова (симплоха)
  • на крају једног и на почетку другог стиха (палилогија)
  • понављање једне или више речи или целог стиха иза сваке строфе или стиха (рефрен)

Поред истицања песникових осећања, употребом ових стилских фигура постиже се емоционалност песме и повезаност мотива у једну целину.