Реферат

Реферат је један од облика писменог и усменог изражавања.

Рел потиче од латинске речи referere што значи известити, јавити, рећи. Из тога следи да је реферат извештавање или приказ или излагање или предавање о одређеном проблему.

Не треба да те збуни синонимност ова два појма: РЕФЕРАТ и ИЗВЕШТАЈ. Сећаш се, синоними су речи истог или сличног значења. Овде је реч о сличним значењима јер има и неких разлика између ова два облика изражавања.

Извештај се везује за новинарски или публицистички стил, али и за свакодневне прилике (годишњи извештаји фирме или клуба, на пример).

Реферат служи за извештавање о неком питању, теми, идеји… Зато је важно добро познавање и проучавање тога о чему је реч. Битни делови реферата су:

  • анализа
  • аргументација
  • примери
  • цитати
  • позивање на друге ауторе

Због опширности појединих тема, постоје и кореферати. Замисли колико би кореферата имао реферат о Вуку Караџићу.

Реферат, као и други састави, има увод, разраду и закључак. Разраду, већ претпостављаш, могу чинити кореферати који се састоје из низа саопштења.


Пример:

Вук као рани представник Србије у Европи

Вукови пријатељи и непријатељи