Подела глаголских облика

Глаголских облика има четрнаест Smile.

Могу се поделити према:

  • саставу
  • лицу
  • према временском периоду вршења радње

ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ ПРЕМА САСТАВУ

-          ПРОСТИ (једна реч) (основа + наставци)

ИНФИНИТИВ, РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ, ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ, ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ, ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ – сви нелични глаголски облици Smile; ПРЕЗЕНТ, АОРИСТ, ИМПЕРФЕКАТ, (ФУТУР ПРВИ) – глаголска времена; ИМПЕРАТИВ – глаголски начин

-          СЛОЖЕНИ (више речи) (помоћни глагол + глагол који се мења)

ПЕРФЕКАТ, ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ, (ФУТУР ПРВИ), ФУТУР ДРУГИ – глаголска времена; ПОТЕНЦИЈАЛ – глаголски начин

НАПОМЕНА: Зашто је ФУТУР ПРВИ у загради, види у чланку о њему Smile.


ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ ПРЕМА ЛИЦУ

- ЛИЧНИ – зна се лице које врши радњу (прво, друго или треће лице у једнини или множини)

glagolski oblici 2

- НЕЛИЧНИ – не зна се лице које врши радњу

glagolski oblici 3


ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ВРШЕЊА РАДЊЕ

- ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА – Зна се тачно да ли се радња дешава у прошлости, садашњости или будућности.

glagolski oblici 4

- ГЛАГОЛСКИ НАЧИНИ – Зна се о којој је радњи реч, али се не зна да ли ће се уопште десити. Представља жељу, савет, молбу или заповест.

  • ИМПЕРАТИВ (заповедни начин)
  • ПОТЕНЦИЈАЛ (могућни начин)

НАПОМЕНА: Обавезно разликуј глаголско ВРЕМЕ (тачно одређено време вршења радње)  од глаголског НАЧИНА (не зна се ни да ли ће се радња десити, а камоли време вршења радње)!!!