Радни глаголски придев

Проучи предикате следећих реченица. Верујем да ти је јасно да ове реченица имају предикате који се састоје од глаголских облика са радним глаголским придевом.

- У то време смо се преселили у оближњу варошицу Госпић.

- Један предузимљив млад трговац основао је ватрогасну бригаду.

- Ту је чича Јордан пударисао и баштованисао.

- Па ипак су неки сачували храброст и присуство духа.

Радња у овим реченицама десила се у прошлости, то је јасно, али обрати пажњу на облике:

- преселили се

- основао

- пударисао

- баштованисао

- сачували

Јасно је да је реч о радном глаголском облику. Он је прост и неличан глаголски облик који означава радњу која се вршила или извршила у прошлости. Најчешће иде уз помоћне глаголе, те са њима гради сложене глаголске облике. Употребљава се за грађење четири глаголска облика: перфекат, плусквамперфекат, потенцијал и футур други.

Глаголски придев радни, као и обични придеви, има посебне облике за поједине родове и бројеве. Обрати пажњу:

ВИДЕО  - - -  ВИДЕЛИ

ВИДЕЛА  - - -  ВИДЕЛЕ

ВИДЕЛО  - - -  ВИДЕЛА

Зашто се зове тако како се зове?

- ГЛАГОЛСКИ - Јер је облик глагола.

- ПРИДЕВ - Има сва три рода као и било који придев: мушки, женски и средњи род.

- РАДНИ - Означава радњу; активно стање.

Како се гради овај глаголски облик?

glagolski oblici 46

Обрати пажњу на мушки род једнине. НЕПРАВИЛНО је говорити и писати:

  • ЧИТО, ГЛЕДО, РЕКО, ТРЕСО > ЧИТАО, ГЛЕДАО, РЕКАО, ТРЕСАО, као и:
  • НОСИЈО, МИСЛИЈО, КУПИЈО > НОСИО, МИСЛИО, КУПИО

НАПОМЕНА: Глаголи чија се инфинитивна основа завршава на Д и Т губе те сугласнике у радном глаголском придеву:

  • ПЛЕСТИ – ПЛЕТ/ОХ – ПЛЕО
  • СЕСТИ – СЕД/ОХ – СЕО

НАПОМЕНА:

Вежбање, вежбање и само вежбање Smile Smile Smile

glagolski oblici 47