Перфекат

Или:

ПРОШЛО ВРЕМЕ


 СЛОЖЕН, ЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК

Јуче сам ишла у град 1/ и обрадовала сам себе једном лепом књигом, 2/ али сам се највише обрадовала 3/ када сам видела једног дечака и девојчицу 4/ који су такође купили књигу 5/.

Перфекат означава радњу која се вршила у прошлости., пре тренутка говорења. Гради се од краћих, ненаглашених, енклитичких облика презента помоћног глагола ЈЕСАМ и радног глаголског придева глагола који се мења.

glagolski oblici 9

САМ ЧИТАО          СМО ЧИТАЛИ

СИ ЧИТАО          СТЕ ЧИТАЛИ

ЈЕ ЧИТАО          СУ ЧИТАЛИ

У неким случајевима можемо користити и дуге наглашене облике помоћног глагола ЈЕСАМ у презенту:

- При наглашавању:  Ја јесам написао домаћи задатак.

- На почетку реченице:  Јесте ли лепо спавали? Јесмо.

- Иза везника А и И: А јесте прочитали? И јесмо прочитали и нисмо прочитали.

КРЊИ ПЕРФЕКАТ

Радни глаголски придев је нелични глаголски облик и самим тим не може бити предикат у реченици. Међутим, кад преузме улогу предиката, онда се зове КРЊИ ПЕРФЕКАТ:

Ишао човек улицом.

Крњи перфекат се налази и у пословицама:

Како дошло, тако прошло.


ПЕРФЕКАТ ПОМОЋНИХ ГЛАГОЛА

glagolski oblici 10


Б   И   Т  И

био сам          били смо

био си          били сте

био је        били су

glagolski oblici 11


Х   Т   Е   Т   И

хтео сам          хтели смо

хтео си          хтели сте

хтео је          хтели су


Не заборави!

Перфекат има:

- лице – 1, 2, 3.

- број – једнина и множина

- род – мушки, женски и средњи