Императив

ЗАПОВЕДНИ НАЧИН

Размисли о следећим примерима:

 • УСТАНИ! – заповест
 • ЧЕКАЈ ме. – жеља
 • Молим те, ДОДАЈ ми књигу. – молба
 • ПОНОВИ то још једном. – претња
 • БУДИ пажљив на часу. – савет

ИМПЕРАТИВ или ЗАПОВЕДНИ НАЧИН је глаголски облик за означавање ЗАПОВЕСТИ, ЖЕЉЕ, МОЛБЕ, ПРЕТЊЕ и САВЕТА. Представља став говорног лица да се изврши радња, стање или збивање, али без икакве гаранције да ће се они извршити. Зато је императив начин, а не конкретно време везано за садашњост, прошлост или будућност.

Императив се гради тако што се ОД 3. ЛИЦА МНОЖИНЕ ПРЕЗЕНТА ОДБИЈЕ НАСТАВАК, па се додају двојаки наставци за облик императива:

glagolski oblici 36

НАПОМЕНА 1: За грађење императива неопходно је да знаш садашње време, макар 1.лице једнине. Онда ће ког глагола типа: ПИЈЕМ, КРИЈЕМ, ОТПИЈЕМ, ШИЈЕМ и сличних императив бити са другом групом наставака: ПИЈ, КРИЈ, ОТПИЈ, ШИЈ. Ни случајно неће бити: ПИ, КРИ, ОТПИ, ШИ!!!

НАПОМЕНА 2: Интересантни су примери типа ПРЕПРОДАЈИМО Smile Тада је важно да процениш да ли самогласник испред Ј у презенту дуго или кратко:

 • Кратки самогласник > наставци: -ј, -јмо, -јте (продај, продајмо, продајте)
 • Дуги самогласник > наставци: -ји, -јимо, -јите (препродаји, препродајимо, препродајите)

Сигурна сам да ти је јасно зашто не постоји императив у првом лицу једнине, али да споменемо чисто ради подсећања. Себи, тј. првом лицу једнине не може се заповедати. Исти је случај и са трећим лицем у једнини и множини. Разлог је прост! Нису присутни Smile Али увек можемо послати некога да им пренесе нашу заповест, молбу, савет. Тада се користи ДА или НЕКА са презентом у трећем лицу једнине или множине:

glagolski oblici 37

Јасно ти је да су одлике императива следеће:

 • личан глаголски облик;
 • нема облике за сва лица (има само 2. лице једнине и 1. и 2. лице множине);
 • прост глаголски облик;
 • употребљава се у директном говору и означава заповест, жељу или молбу.

ЗАДАЦИ ЗА ДОМАЋИ Smile

 1. Напиши друго лице једнине императива глагола ВИКАТИ и ПЕЋИ.
 2. Напиши све облике императива од глагола ЛАЈАТИ.
 3. Напиши прво лице множине императива следећих глагола: ИСПИТИ, ВУЋИ, ЗВАТИ, РАДОВАТИ СЕ, ПОВИТИ, ПРЕПРОДАВАТИ.
 4. Састави неке лепе реченице на основу следећих реченица, али користи императив у њима. То се ваљда подразумева Smile

glagolski oblici 38

glagolski oblici 39

glagolski oblici 40

glagolski oblici 41

glagolski oblici 42