Грађење глаголских облика

Глаголске облике према саставу делимо на ПРОСТЕ и СЛОЖЕНЕ. Зато и морамо знати начине грађења ових глаголских облика Smile.


ПРОСТИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ

За грађење простих глаголских облика служе нам глаголске основе.

Подсећања ради Smile, прости глаголски облици су:

- ИНФИНИТИВ, РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ, ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ, ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ, ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ – сви нелични глаголски облици Smile;

- ПРЕЗЕНТ, АОРИСТ, ИМПЕРФЕКАТ, (ФУТУР ПРВИ) – глаголска времена;

- ИМПЕРАТИВ – глаголски начин

∞     ∞     ∞     ∞     ∞

Разликују се:

-          ИНФИНИТИВНА (АОРИСТНА) ОСНОВА

-          ПРЕЗЕНТСКА ОСНОВА

∞     ∞     ∞     ∞     ∞

ИНФИНИТИВНА ОСНОВА добија се на следећи начин:

glagolski oblici 5 

∞     ∞     ∞     ∞     ∞

ПРЕЗЕНТСКА ОСНОВА се добија на више начина. Најчешће коришћени начин је да се добија одбијањем наставка –Ш у другом лицу једнине презента:

glagolski oblici 6 


СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ

При грађењу сложених глаголских облика од користи су нам ПОМОЋНИ ГЛАГОЛИ:

  • ЈЕСАМ (суплетивни облик глагола БИТИ)
  • ХТЕТИ
  • БИТИ

Сложени глаголски облици састоје се из најмање два дела: ПОМОЋНИ ГЛАГОЛ и ГЛАГОЛ КОЈИ СЕ МЕЊА.

ПЕРФЕКАТ – помоћни глагол ЈЕСАМ

ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ – помоћни глагол БИТИ

ФУТУР ДРУГИ – помоћни глагол БИТИ

ПОТЕНЦИЈАЛ – помоћни глагол БИТИ

* ФУТУР ПРВИ – помоћни глагол ХТЕТИ (погледати у чланку – ФУТУР ПРВИ Smile)

НАПОМЕНА:

СУПЛЕТИВИод латинске речи SUPPLERE; допунски облици, облици различитог корена, али истог основног значења:

човек – људи

добар – бољи

јесам – бити

∞     ∞     ∞     ∞     ∞