Глаголски прилог прошли

Подразумевам да знаш да је глаголски прилог прошли нелични глаголски облици. Знаш и зашто. Зато што нема лица. Подсети се још једном, нелични глаголски облици никада нису у служби предиката, осим радног глаголског придева који може преузети улогу предиката, али је тада реч о крњем перфекту.

Сети се и да су прилози непроменљиве врсте речи. А они су у 99 % случајева прилошке одредбе по служби речи. Крајње је време да запамтиш да је и глаголски прилог прошли, као и глаголски прилог садашњи, прилог у основи и има службу прилошке одредбе у реченици. Глаголски прилази никако, али никако, не могу имати службу предиката у реченици.

Погледај примере:

  • Изашавши, пожурио је у школу. – прилошка одредба за време
  • Осврнувши се, пожурио је у школу. – прилошка одредба за начин

Које су основне особине глаголског придева прошлог?

  • неличан прост глаголски облик;
  • не обавља функцију предиката у реченици;
  • обавља функцију прилошке одредбе (време или начин);
  • означава радњу која се дешава пре радње исказане предикатом;
  • гради се од свршених, а ретко од несвршених глагола;
  • гради се од инфинитивне основе и наставака -вши (основа на самогласник) и -авши (основа на сугласник), али се може користити и наставак -в.

glagolski oblici 58

ЗАДАТАК

Како гласи глаголски прилог прошли од глагола: ПРОЧИТАТИ, ВИДЕТИ, ПОВУЋИ, ЧУТИ, ЗАПЕВАТИ, ЗАИГРАТИ СЕ, УЋИ, НАУЧИТИ, НАСМЕШИТИ СЕ? Одговоре напиши у свесци за домаћи рад. Искористи прилику па издвој неколико глагола међу овима и напиши им супротност по виду. Онда покушај да од њих направиш глаголски прилог прошли. Своје закључке поделићеш са нама на часу Smile