Презент

Или:

САДАШЊЕ ВРЕМЕ


 ПРОСТ ЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК

Радња се дешава у тренутку говорења.

ПРОСТ > гради се од основе и наставака,

ЛИЧНИ > тачно се зна које лице врши радњу:

(ја) ИДЕМ

(ти) ГЛЕДАШ

(он) ТРЧИ

(ми) ЛЕТИМО

(ви) САЊАТЕ

(они) ПОМЕРАЈУ, ВОЛЕ, МОГУ

glagolski oblici 7

Остаје још само питање основе Smile.

Реч је о ПРЕЗЕНТСКОЈ ОСНОВИ која се добија тако што се од 2. лица једнине презента одбије наставак -Ш. Није битно да ли се глагол завршава на -ТИ (гледати) или -ЋИ (ићи) или испред -ТИ стоји -С (јести). Према неким граматичарима, може се добити и кад се од 1. лица множине одбије наставак -МО.

  • ГЛЕДАТИ – ти гледаШ > гледа-
  • ИЋИ – ти идеШ > иде-
  • ЈЕСТИ – ти једеШ > једе-

НАСТАВЦИ ЗА ПРЕЗЕНТ

glagolski oblici 8


Глаголи на -ЋИ, чија се инфинитивна основа завршава на К, Г, Х у облицима презента мењају те сугласнике (консонанте) пред самогласником (вокалом) Е у Ч, Ж, Ш  (вући – вукти – вукем – вучем) > ПАЛАТАЛИЗАЦИЈА.

Код неких глагола се сугласници (консонанти)  мењају због Ј > ЈОТОВАЊЕ:

викати – вик-јем – вичем

писати – пис-јем – пишем


МАЛО СМЕХА Smile

На часу српског језика наставница објашњава глаголска времена:

-       Купујем, купујеш, купује… Које је то време?

Један ученик одмах одговара:

-       Време распродаје.


На часу српског језика наставница пита ученике:

-       Које је време употребљено у реченици: ја се удајем?

Ученици без размишљања одговарају:

-        Крајње.